Vereniging van biologische tuinders

Rol van aspirant-leden volgens de statuten

LEDEN

Artikel 4.

2.Aspirant-leden zijn natuurlijke en rechtspersonen en/of personenvennootschappen die in Nederland een tuinderij exploiteren, die een intentieverklaring hebben afgegeven om zich binnen twee jaar aan te melden bij een daartoe toegelaten certificerende instelling om een omschakelingsprocedure op te starten met het oog op de verwerving van een certificaat.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden wordt hiermee zowel de gewone leden als aspirant-leden aangeduid tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; daar waar van lidmaatschap wordt gesproken worden hiermee zowel het gewone als het aspirant lidmaatschap bedoeld tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

TOELATING

Artikel 5.

2.Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid, aspirant-lid en als vriend.

Van het totaal aantal leden is maximaal twintig procent (20%) aspirant-lid.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

c. door opzegging namens de vereniging.

Deze kan geschieden:

- wanneer een aspirant-lid niet binnen de daarvoor gestelde tijd een certificaat als bedoeld in artikel 4 lid 2 heeft verworven

BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen aantal natuurlijke personen van tenminste drie en ten hoogste zeven, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden en/of uit de kring van personen als bedoeld in artikel 15 lid 2. Maximaal één lid is aspirant-lid. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie benoemd.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15.

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden en aspirant-leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben vrienden, geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

3. Ieder gewoon en aspirant-lid van de vereniging, zowel een rechtspersoon als een individueel aangemeld lid, heeft één stem.